Komisijos ir taryba

 

Lopšelio darželio „Kregždutė“ taryba

Pirmininkė   Lilijana Sikorskienė,  vyresnioji auklėtoja

Sekretorė      Nijolė Markevičienė, vyresnioji auklėtoja

Nariai :         Vaiva Šulcienė, vyresnioji auklėtoja

Kristina Rėkuvienė, vaikų maitinimo ir higienos organizatorė

Daiva Karvelienė, auklėtojos padėjėja

Danguolė Bartkienė, virėja

Jurgita Makarovienė, tėvų atstovė

Vaida Mačėnė, tėvų atstovė

Neringa Černiauskienė, tėvų atstovė

 

Vaiko gerovės komisija

Renata Stakėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Loreta Šleikuvienė, logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Jolanta Vaitkevičienė, auklėtoja metodininkė;

Nijolė Markevičiėnė, vyresnioji auklėtoja;

Laima Stasiukaitienė, auklėtoja metodininkė, komisijos sekretorė.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis

  • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
  • Atlikti vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą
  • Analizuoja vaikų ugdymo(si) poreikius, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą:
  • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir jei reikia siūlo vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertinti Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje ir kt.