Lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ veikia 8 grupės, kuriose vaikai ugdomi nuo 1 metų iki mokyklos: Įstaigoje dirba 13 pedagogų

Mūsų įstaigoje ypatingas dėmesys skiriams ugdytinių meninei veiklai, kuriai vadovauja meninio ugdymo pedagogė Vaiva Kubilienė.
Vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sunkumų, logopedo pagalbą teikia logopedė Loreta Šleikuvienė, specialioji pedagogė Nomeda Kizlienė.

Vaikų maitinimą organizuoja, rengia valgiaraščius, atsako už įstaigos sanitarinį higieninį stovį vaikų maitinimo ir higienos organizatorė Danguolė Bartkienė.

Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir darbuotojų sąveika. Puoselėjama bendražmogiškoji kultūra, tautinės, aplinkosauginės  vertybės, įstaigos tradicijos.

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ pradėjo veikti 1969 metų kovo 9 dieną. Tai yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga,  neformaliojo švietimo mokykla. Lopšelio-darželio veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Lopšelis-darželis savo veiklą  grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių  konvencija, Švietimo, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės  nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos  teisės  aktais, lopšelio – darželio „Kregždutė“   nuostatais ir kitais norminiais dokumentais.

Estetiškai sutvarkyta ir saugi visa įstaigos aplinka. 2004 ir 2007 metais „Kregždutė“ tapo Panevėžio miesto aplinkos tvarkymo konkursų nugalėtoja.

Panevėžio miesto savivaldybė vykdo projektą „Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“, D. Poškos g. 29, Panevėžys, rekonstravimas“, kurio tikslas – darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Rekonstrukcijos metu pakeistos lauko durys ir langai, apšiltintas pastato stogas ir sienos.

Pagrindinės veiklos sritys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas.

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo programa, vaiko brandumo mokyklai rodikliais. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis su Panevėžio m. savivaldybe suderinta Ikimokyklinio ugdymo programa bei pagrindiniais (pilietiškumo, humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo) ugdymo principais.