Logopedė – Loreta Šleikuvienė

Logopedo darbo laikas I-V  8:00-13:54.

Logopedo pietų pertrauką 12:20 – 12:54.

Logopedas konsultuoja tėvelius savo darbo valandomis

 

Spec pedagogė – Nomeda Kizlienė

Darbo laikas I 15:00-17:45, II  16:00-17:00,  III 15:00 – 17:45, IV 16:00 – 17:00, V 16:00 – 17:00

Spec. pedagogė konsultuoja tėvelius savo darbo valandomis

 

Logopedas 

 • Kasdien veda individualias ar pogrupines kalbos logopedines pratybas ir moko vaikus taisyklingai kalbėti;
 • Konsultuoja tėvelius ir auklėtojus įvairiais kalbos ugdymo ir mokymo klausimais;
 • Tvarko reikalingą dokumentaciją;
 • Turtina logopedinį kabinetą metodinėmis ir didaktinėmis priemonėmis.
 • Logopedo informacija tėvams

Spec.pedagogas

Specialiojo pedagogo pagalba teikiama vaikams, turintiems specifinių pažinimo, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ar ribotą intelektą.

Spec. pedagogas:

 • du kartus per savaitę organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas ir lavina vaiko sutrikusias funkcijas;
 • sudaro sąlygas vaikui ugdytis savitu lygiu ir tempu;
 • įvertina vaiką, nustato jo specialiuosius ugdymo(si) poreikius, įgūdžių bei gebėjimų lygį;
 • tvarko reikalingą dokumentaciją;
 • konsultuoja tėvelius ir auklėtojus.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis

 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
 • Atlikti vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą
 • Analizuoja vaikų ugdymo(si) poreikius, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą:
 • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir jei reikia siūlo vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertinti Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje ir kt.