Komisijos ir taryba

 

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ taryba

Pirmininkė   Lilijana Sikorskienė, mokytoja

Sekretorė      Loreta  Jurevičienė, mokytoja

Nariai :        Vitalija Tidikienė, mokytoja

Kristina Petukauskienė, mikrorajono bendruomenės atstovė

Ligita Lapėnienė , tėvų atstovas

Inga Mikšionienė, tėvų atstovas

Aurelija Malinauskienė, tėvų atstovas

 

Vaiko gerovės komisija

Renata Stakėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Loreta Šleikuvienė, logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Jolanta Vaitkevičienė, auklėtoja metodininkė;

Nijolė Markevičiėnė, vyresnioji auklėtoja;

Laima Stasiukaitienė, auklėtoja metodininkė, komisijos sekretorė.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis

  • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
  • Atlikti vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą
  • Analizuoja vaikų ugdymo(si) poreikius, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą:
  • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir jei reikia siūlo vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertinti Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje ir kt.